Нормативни документи

Правилник за дейността на ОУ "Климент Охридски"
Стратегия за развитие на ОУ "Климент Охридски"
Програма - равни възможности
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Годишен план
Училищен учебен план
Етичен кодекс на училищната общност