Административно обслужване

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
 
 

Уникален идентификатор съгласно Регистъра на услугите

Административна услуга

Информация за предоставяне на услугата и образец на заявление

136

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

138

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища 

информация 

информация

заявление

заявление

заявление

139

Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

140

Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

142

Издаване на удостоверения, свидетелства и дипломи за завършени клас, етап и степен на образование

143

Издаване на удостоверения за валидиране на комптентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

146

Издаване на удостоверение за преместване на дете/ученик

информация

информация

информация

информация

заявление

информация
заявление

150

Издаване на удостоверение за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда

държава

информация
заявление

152

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване

153

информация
 

Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

информация
заявление